Gwarancja

Warunki gwarancji na opony bieżnikowane W&M

  1. Sprzedawca udziela gwarancji na opony bieżnikowane.
  2. Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesiące od daty produkcji.
  3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, materiałowe, bądź konstrukcyjne ujawnione w oponie w okresie gwarancji.
  4. Wyłączenie gwarancji następuje w niżej wymienionych przypadkach: nieprawidłowe przechowywanie; nieprawidłowy montaż lub demontaż, eksploatacja na niesprawnym technicznie pojeździe; uszkodzenia mechanicznych; naprawa opony, która ma związek przyczynowy ze stwierdzoną wadą; eksploatacja na nieodpowiednim ciśnieniu; eksploatacja niezgodnej z przeznaczeniem.
  5. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
  6. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest przygotować, wedle dyspozycji Sprzedawcy, oponę do wysyłki za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę.
  7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem.
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzymuje nowy, wolny od wad Towar. Sprzedawca wówczas pokrywa koszty przesyłki.
  9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez producenta Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów transportu reklamowanego Towaru. Kupujący jest również zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki.
  10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 z 2002 r. póz 1176 z póz. zm.).

Formularze reklamacji