Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OPONYMYKI.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.oponymyki.pl jest firma W&M Bieżnikowanie i Wulkanizacja s.c. T. Woszuk, J. Woszuk z siedzibą w Myki 19, 10-374 Olsztyn, NIP 7392923015, zwaną w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 2. Przedmiotem sprzedaży są opony prezentowane przez sklep internetowy w chwili składania zamówienia.
 3. Regulamin określa zasady zakupu i prawa Kupującego.
 4. Opony bieżnikowane sprzedawane przez nasz sklep internetowy pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi. Sklep sprzedaje opony nie starsze niż 24 miesiące od daty produkcji.
 5. Ceny widoczne pod każda ofertą opon podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru. Nie ogranicza to jednak praw Kupującego, wykluczając zamówienia, które zostały złożone przed wprowadzonymi zmianami cen.

II. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Towaru zakupionego u Sprzedawcy.
 2. Kupujący – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem strony.
 3. Regulamin – regulamin sklepu internetowego www.oponymyki.pl
 4. Sklep – sklep internetowy www.oponymyki.pl
 5. Sprzedawca – firma W&M Bieżnikowanie i Wulkanizacja s.c. T. Woszuk, J. Woszuk z siedzibą w Myki 19, 10-374 Olsztyn.
 6. Towar – opony sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.
 7. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego, oferta zawarcia umowy sprzedaży.

III. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można dokonywać w następujący sposób:
  a) za pośrednictwem sklepu internetowego wypełniając formularz online,
  b) telefonicznie – 89 513 50 47
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro@oponymyki.pl
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu.
 3. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu (formularz online) Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia w sklepie internetowym wraz ze wszystkimi warunkami zamówienia.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w dziale 3. pkt. 3. Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.
 5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e mail.
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY WYSYŁKI

 1. Sprzedawca proponuje następujące sposoby realizacji płatności:
  a) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
  b) przelewem na rachunek Sprzedawcy,
  c) płatności elektroniczne online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.
 2. Koszt dostawy przesyłki pokrywa Kupujący wedle stawki przypisanej konkretnemu Zamówieniu. O wysokości kosztów dostawy Towaru Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu formularza online prawdziwych danych osobowych i kontaktowych umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza online Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeżeli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.
 3. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 1-3 dni roboczych (w zależności od wielkości zamówienia).
 4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera.
 5. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem. Dokument sprzedaży wraz z listem przewozowym umieszczone są w foliowej kopercie, która jest przyklejona do przesyłki. Nieotrzymanie dokumentu sprzedaży przez Kupującego należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu.
 6. Odbierając dostarczony przez kuriera Towar, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sprzedawcy.

VI. GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na opony bieżnikowane.
 2. Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesiące od daty produkcji.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, materiałowe, bądź konstrukcyjne ujawnione w oponie w okresie gwarancji.
 4. Wyłączenie gwarancji następuje w niżej wymienionych przypadkach:
  a) nieprawidłowe przechowywanie,
  b) nieprawidłowy montaż lub demontaż,
  c) eksploatacja na niesprawnym technicznie pojeździe,
  d) uszkodzeniach mechanicznych,
  e) naprawa opony, która ma związek przyczynowy ze stwierdzoną wadą,
  f) eksploatacja na nieodpowiednim ciśnieniu,
  g) eksploatacja niezgodnie z przeznaczeniem.
 5. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 6. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest przygotować, wedle dyspozycji Sprzedawcy, oponę do wysyłki za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzymuje nowy, wolny od wad Towar. Sprzedawca wówczas pokrywa koszty przesyłki.
 9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez producenta Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów transportu reklamowanego Towaru. Kupujący jest również zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki.
 10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 z 2002 r. póz 1176 z póz. zm.).

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta (załączając potwierdzenie zakupu).
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem na adres biuro@oponymyki.pl
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi wszelkie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 5. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.
 6. Płatności, o których mowa w dziale 6. pkt. 5 Regulaminu zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto podane przez Konsumenta.
 7. Zwrotowi podlega Towar nieeksploatowany przez Konsumenta. Opona eksploatowana, to taka, która została zamontowana na felgę samochodową lub taka, której bieżnik został poddany długotrwałemu kontaktowi z podłożem skutkującemu starciem pierwotnej powłoki bieżnika.

VIII. REKLAMACJA

 1. Reklamacje można składać pisemnie na adres sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@oponymyki.pl
  – składający reklamację powinien wypełnić druk znajdujący się w załączniku (lub do pobrania z www.oponymyki.pl)
 2. Konsument ma możliwość przesłania reklamowanego towaru za pośrednictwem kuriera na koszt sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@oponymyki.pl
 3. Sprzedający odpowiada za wady fabryczne, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu zakupu.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli sprzedawca w tym terminie nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji uważa się że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając formularz online w Sklepie) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 13 pkt. 2 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.